En vurdering av prøveresultatene viser at vannkvaliteten er GOD ved alle undersøkte badeplasser i Indre Østfold.  

  • Ved to av badeplassene viste prøveresultatet mindre god kvalitet. Vi tok ut ekstra prøver. Analyse av disse viste at badevannet igjen holdt god kvalitet.
  • Det avvikende prøveresultatet er sannsynligvis et resultat av tilsig etter kraftig regnvær i perioden.

Det var synlig oppblomstring av blågrønnalger ved fire strender i Marker kommune på tilsynstidspunktet. Det kommer fram av tabellen under hvilke strender dette gjelder. Informasjonsplakater er hengt opp på de aktuelle strendene.
 

Kom.

Navn

TKB

Temp

Alger

Askim

Solbergfoss

12

21

 

Eidsb.

Lundebyvannet

33

21,5

 

Eidsb.

Skjørshammer brygge 8/8/18

120

21,5

 

 

Skjørshammer brygge 13/8/18

46

17,5

 

Rømsk.

Sandviksand

2

22

 

Rømsk.

Kirkesand

1

22

 

Mark.

Tangen

3

19

Ja

Mark.

Lihammern 13/8/18

200

19

Ja

 

Lihammern 17/8/18

18

19,5

 

Mark.

Husborn friluftsområde

4

18

Ja

Mark.

Østre Otteid

4

18

 

Mark.

Ytterbøl

12

19

 

Mark.

Tjuvholmen

8

20

Ja

Skipt.

Bergsjøtjern

1

21

 

Spyd.

Hallerud

2

22

 

Spyd.

Granodden

3

22

 

Trøg.

Sandstangen

1

20,5

 

Trøg.

Gravstjern

2

20,5

 

Trøg.

Stiklatjern

<1

21

 

 

KATEGORIER:

GOD: under 100 TKB/100 ml
MINDRE GOD: 100-1000 TKB/100 ml
IKKE AKSEPTABEL: > 1000 TKB/100 ml

Referanse:

«Vannkvalitetsnormer for friluftsbad» (Folkehelseinstituttet, 1994).

De norske retningslinjene stiller strengere krav til badevannskvalitet enn EUs badevannsdirektiv.

Helsehuset ved Enhet for Samfunnsmedisin fører tilsyn med 17 badeplasser i Indre Østfold. Vi gjennomfører tre planlagte tilsyn med badeplassene i løpet av badesesongen (juni, juli, august) hvert år.

På tilsynet tar vi ut badevannsprøve som analyseres for Termotolerante Koliforme Bakterier (TKB). Dette er en gruppe bakterier som finnes naturlig i tarmen til mennesker og dyr. Høyt innhold av TKB i vann kan indikere at vannet nylig har blitt forurenset med avføring fra dyr eller mennesker.

Innhold og mengde TKB i badevannet påvirkes av ytre faktorer som temperatur, vind, strøm og nedbør.

Dersom vi påviser høye verdier av TKB, tar vi nye prøver av badevannet innen kort tid. I tillegg setter vi i gang undersøkelser for å kartlegge årsaken til det høye bakterieinnholdet.

Vi ser også etter oppvekst av blågrønnalger (Cyanobakterier) i vannet når vi er på tilsyn på. http://www.fhi.no/dokumenter/88B7756231.pdf 

Andre faktorer vi vurderer er hygiene og sikkerhet på stranda, og sanitære forhold.