Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avtaler og strategier gjeldende for Helsehuset IØMK IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte kommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Tjensten skal omfatte kompetansekrevende oppgaver innen forebygging, behandling og rehabilitering, og ivareta pasientenes behov for helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Selskapet skal bidra til at kommunene utarbeider strategier for å understøtte innbyggernes mestring av dagliglivets utfordringer og sikre en bærekraftig utvikling av helsearbeidet i regionen.

Her kan du lese hele selskapsavtalen.

Eierstrategi 2014-17

Helsehuset er etablert som et resultat av Samhandlingsprosjektet IØ og SØ. Prosjektet ble opprettet fordi kommunene i Indre Østfold ville utvikle bærekraftige tjenestetilbud som, i samarbeid med SØ, ville være med på å løse nåværende og fremtidige helseutfordringer. I tråd med samhandlingsreformens anbefalinger (St.meld.nr. 47, kap. 6.4.5), ble det gjennom prosjektet besluttet å etablere et medisinsk kompetansesenter i Indre Østfold. Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS skal være et tverrfaglig kompetansesenter som utvikler og gir helsetilbud til innbyggerne i samarbeid med kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Her kan du lese hele eierstrategien.

Selskapsstrategi 2014-15

Helsehuset skal være et tverrfaglig kompetansesenter som utvikler og gir helsetilbud til innbyggerne i samarbeid med kommunene og spesialisthelsetjenesten. Selskapet skal yte tjenester i tett samarbeid med  eksterne aktører på vegne av eierkommunene. Selskapet skal driftes og utvikles i tråd med formålet og legge til rette for at selskapet oppfyller oppgaveporteføljen som beskrevet i selskapsavtalen.

Her kan du lese hele selskapsstrategien.

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold (revidert utgave)

Kommunene i Indre Østfold har de siste årene økt omfanget av samarbeidet om ulike deler av tjenesteproduksjonen. Tjenesten er organisert i forskjellige organisasjonsformer og har ulik grad av oppmerksomhet og styring fra eierne. Eierskapsmeldingen er utarbeidet med tanke på å øke det politiske engasjementet, legge felles føringer og sikre et handlingsrom for eierskapet for de interkommunale selskapene og samarbeidene.

Her kan du lese hele eierskapsmeldingen.

 

Tips en venn  Skriv ut