Døgnenheten ble opprettet i mai 2013 for å møte samhandlingsreformens nye lovpålagte krav som trer i kraft 1.1.2016: Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester § 3.1 jf. 3.5

Døgnenheten er døgnbemannet med lege, sykepleiere og helsefagarbeidere, og har til sammen inntil 12 senger.

KAD (kommunale akutte døgnplasser)

Enheten har 7 senger for pasienter i behov for øyeblikkelig hjelp. Dette er et tilbud som favner pasienter med forverring av en kjent tilstand, eller med en annen til dels avklart diagnose hvor det er behov for observasjon og behandling. Innleggelse skjer på lege til lege nivå, enten fra legevakt eller fra fastleger i Indre Østfold

USK (utskrivningsklare)

Enheten har inntil 3 senger for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Innleggelse skjer via koordinator i pasientens hjemkommune til sykepleier på Døgnenheten. Disse sengene er ment til kompliserte og kompetansekrevende pasienter.

Kontaktinfo:

Ansvarlig sykepleier: 489 94 000

For helsepersonell: 48994000